HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN SBY.ERP


Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP có tên đầy đủ là Enterprise Resource Planning, là hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng, mua hàng, dự án, nhân sự... Tăng hiệu quả kinh doanh, tối ưu quy trình quản lý cho doanh nghiệp.

Quan tâm chúng tôi

Quản lý Sản xuất

Quản lý Sản xuất

Quản lý tổng thể các hoạt động sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quy trình sản xuất.

Quản lý tổng thể các hoạt động sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quy trình sản xuất.

Quản lý tổng thể các hoạt động sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quy trình sản xuất.

Quản lý tổng thể các hoạt động sản xuất, quản lý nguyên vật liệu, quy trình sản xuất.


0932.847.337